Trang chủ Biểu mẫu Doanh nghiệp Hội đồng thành viên là gì?

Hội đồng thành viên là gì?

Một trong những yếu tố quan trọng giúp cho công ty tồn tại và phát triển chính là làm tốt việc tổ chức, quản lý công ty. Trong mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên ở Việt Nam việc tổ chức, quản lý cũng được xây dựng rất chặt chẽ. Trong đó hội đồng thành viên là một trong những bộ phận quan trọng không thể thiếu trong mô hình công ty này. Vậy hội đồng

Một trong những yếu tố quan trọng giúp cho công ty tồn tại và phát triển chính là làm tốt việc tổ chức, quản lý công ty. Trong mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên ở Việt Nam việc tổ chức, quản lý cũng được xây dựng rất chặt chẽ. Trong đó hội đồng thành viên là một trong những bộ phận quan trọng không thể thiếu trong mô hình công ty này. Vậy hội đồng thành viên là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng thành viên là gì?

Sau đây, Chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những nội dung sau để hỗ trợ khách hàng những thông tin cần thiết liên quan đến hội đồng thành viên.

Hội đồng thành viên là gì?

Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ công ty quy định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần (Khoản 1 Điều 55 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

Nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng thành viên

Theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng thành viên được thể hiện ở những phương diện sau:

Thứ nhất: quyền quyết định cơ cấu công ty, vị trí chức danh quản lý trong công ty

Hội đồng thành viên sẽ quyết định cơ cấu tổ chức công ty thông qua ý chí các thành viên công ty. Ngoài ra hội đồng thành viên có thẩm quyền quyết định các chức danh quản lý trong công ty như: bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng với giám đốc, kế toán trưởng và các chức danh khác theo Điều lệ công ty.

Thứ hai: quyền hoạch định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty

Hội đồng thành viên đưa ra quyết định quản lý ở tầm vĩ mô đó là hoạch định chiến lược phát triển kinh tế của công ty, nhằm tạo ra định hướng phát triển cho công ty.

Thứ ba: quyền đưa ra quyết định tài chính quan trọng của công ty

Hội đồng thành viên đưa ra quyết định tài chính ở tầm vĩ mô đó là thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty trên cơ sở đề xuất của giám đốc. Ngoài ra, hội đồng thành viên quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, kế toán trưởng công ty và các chức danh khác theo Điều lệ công ty.

Thứ tư: quyền liên quan đến quyết định kinh doanh quan trọng của công ty

Hội đồng thành viên quyết định điều chỉnh tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Quyết định phương thức huy động vốn của công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật cũng như thời điểm huy động vốn thích hợp. Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ. hông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.

Thứ năm: quyền liên quan đến số phận pháp lý của công ty

Hội đồng thành viên quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty. Chỉ có hội đồng thành viên mới có quyền quyết định việc tổ chức lại công ty.

Chủ tịch hội đồng thành viên

Theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật doanh nghiệp 2020: “Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty”.

Như vậy, chủ tịch hội đồng thành viên bắt buộc phải là thành viên công ty, pháp luật không quy định này viên này phải năm tối thiểu bao nhiêu phần trăm vốn góp. Tuy nhiên, trên thực tế thường thành viên có tỷ lệ vốn góp lớn sẽ giữ chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên bởi các chức danh quản lý bị chi phối rất nhiều bởi cơ cấu góp vốn của các thành viên trong công ty.

Chủ thể có thẩm quyền triệu tập họp hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên thực hiện quyền quản lý của mình thông qua các cuộc họp hội đồng thành viên. Tuy nhiên, cơ quan này không hoạt động thường xuyên mà họp theo định kỳ, ít nhất phải họp 1 năm một lần hoặc họp đột xuất theo yêu cầu của chủ thể có thẩm quyền. Chủ thể có thẩm quyền triệu tập họp hội đồng thành viên:

Thứ nhất là chủ tịch hội đồng thành viên là người đứng đầu hội đồng thành viên. Có thẩm quyền yêu cầu triệu tập họp hội đồng thành viên bất cứ khi nào thấy cần thiêt.

Thứ hai là thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định cũng có quyền triệu tập họp hội đồng thành viên. Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có quyền triệu tập họp hội đồng thành viên. Tuy nhiên, thành viên và nhóm thành viên này phải lập văn bản yêu cầu triệu tập họp gửi tới chủ tịch hội đồng thành viên.

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến hội đồng thành viên là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng thành viên là gì? Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết trên, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (31 bình chọn)